EL CONTEXT
Durant les darreres dècades, l'evolució i el progrés han caracteritzat la indústria ferroviària. És gràcies a aquest fet que actualment es gaudeixi d’infraestructures de transport d'elevat rendiment, capaces d'oferir al passatger una mobilitat eficient, amb uns nivells de confort i velocitat fins fa poc inimaginables.

Tots aquests avenços situen el transport ferroviari en una situació molt avantatjosa respecte d’altres mitjans de transport. En contrapartida, el problema de l’efecte de les infraestructures ferroviàries a l’entorn esdevé cada cop més crític, i molt particularment en l'aspecte del soroll i les vibracions.

Actualment el soroll i les vibracions generades per aquest tipus de tràfic han deixat de provocar només queixes veïnals puntuals en situacions excepcionals per passar a ser un aspecte d’àmplia consciència social, sobre el que totes les empreses del sector, operadores i administracions dediquen importants esforços per monitorar, predir, conèixer i eliminar d’escoles, hospitals i d’altres edificacions sensibles. Tant en vies existents com en projectes en curs, on és clau actuar abans que el problema aparegui.

Pel que fa el camp del soroll, actualment existeixen múltiples eines de predicció que permeten avaluar l’impacte d’aquest fenomen en fases inicials del projecte constructiu.

No obstant, no és el cas del fenomen vibratori ja que no existeix de moment cap eina de predicció de referència que permeti una avaluació del fenomen en les fases inicials de construcció de les infraestructures.

La necessitat, doncs, d'abordar aquesta problemàtica apareix com a repte tècnic urgent a resoldre per part de les empreses relacionades amb el sector.
EL PROJECTE
SENER Ingeniería y sistemas S.A., és una empresa amb àmplia experiència en el sector ferroviari i líder en el desenvolupament d’infraestructures ferroviàries i el control de soroll i vibracions.

Partint d’una problemàtica ben definida, el 21 desembre del 2007, SENER Ingeniería y sistemas S.A., encapçala el lideratge del projecte CATdBTren. Aquest projecte de recerca i desenvolupament ha de donar resposta a les noves necessitats del sector referents a l’àmbit de vibracions.

S’impulsa així la creació del consorci amb el mateix nom, format per un clúster d’empreses d’elevat prestigi i renom dins del seu sector.

EL CONSORCI CATdBTren
Empresa líder en projectes d’enginyeria, consultoria i integració. 
(SENER)
Empresa líder en la fabricació y comercialització de subjeccions de via i solucions anti-vibratòries.
(RAILTECH)
Clúster de les principals empreses del sector ferroviari català entre les quals s’hi compta FGC, ATM, GISA i IFERCAT.
(RAILGRUP)
Empresa líder nacional en el desenvolupament de software CAE i mètodes d’elements finits.
(QUANTECH)

CENTRES TECNOLÒGICS COL·LABORADORS
Laboratori d'enginyeria acústica i mecànica de Terrassa.
(LEAM, ETSEIAT)
Centre tecnòlogic de Manresa.
(CTM)

ELS OBJECTIUS
El projecte CATdBTren es proposa generar un “know how” que doni resposta a la problemàtica del fenomen de vibracions generat per les infraestructures ferroviàries al seu entorn.

Per assolir aquesta meta, SENER defineix els següents objectius:

  • Crear models analítics, numèrics i empírics que reprodueixin el fenomen de vibració a les tres fases del procés: generació de la vibració a la via, transmissió d’aquesta a través del terreny i acoblament i propagació als edificis, establint així les lleis de transmissió de vibracions per cada un dels elements implicats.

  • Dur a terme experiències empíriques en entorns controlats (planta d’assaig) i entorns reals (infraestructures ferroviàries) que corroborin els resultats dels models teòrics.

  • Acumular un “know how” sobre cada un dels elements implicats a totes les etapes de la cadena: des de l’origen de les vibracions al contacte roda-carril, fins a l’interior dels edificis on es situen els receptors.

  • Crear un software de predicció que permeti definir les característiques físiques de les solucions constructives i característiques elàstiques de cada element.

Aquesta eina permetrà a les administracions i empreses conèixer l’impacte vibratori produït per qualsevol construcció ferroviària en fase de projecte i analitzar els resultats esperables de modificar les ja existents.

  • Crear una infraestructura ferroviària de baixa emissió vibratòria que minimitzi la transmissió de vibracions utilitzant el software de predicció CAtdBTren i combinant diferents tipus de solucions constructives i elements elàstics.
Per més informació sobre el projecte, remetre dubtes, qüestions i suggerències a:

Pierre Huguenet
Director de projectes
pierre.huguenet@sener.es
El projecte CATdBTren ha resultat adjudicatari d’una de les ajudes a la investigació
concedides per ACC1Ó per el període 2008 – 2009
 
 
© SENER Ingeniería y Sistemas, S.A.